Algemene Ledenvergadering 6 december

OFFICIËLE UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
OP 
DINSDAG 6 DECEMBER 2022

Beste sportvrienden, 

Het bestuur van Tennisvereniging Verburch nodigt je uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV), welke gehouden zal worden op dinsdag 6 december 2022. De vergadering start om 20.00 uur in het clubhuis.

(Vanaf 20.00 uur zal de baanverlichting uitgaan en kan er niet meer getennist worden)

Aanpassing ten op zichtte van de nieuwsbrief van 22 november j.l.
1. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald wordt een besluit genomen met een gewone meerderheid van stemmen indien tenminste een/vijftigste (2%) van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Is dit vereiste aantal leden niet aanwezig, dan moet binnen eenentwintig dagen daarna een tweede algemene vergadering met dezelfde te behandelen onderwerpen worden bijeengeroepen en gehouden, die alsdan geldige besluiten kan nemen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden. 2. Om het aantal stemgerechtigde leden te kunnen vaststellen geldt als peildatum de ledenstand per 1 oktober. 3. Het is niet mogelijk om een stem per elektronisch communicatiemiddel uit te brengen.

Officiele stukken
De notulen van de vorige vergadering, de financiële gegevens en het secretarieel jaarverslag zijn vanaf 29 november verkrijgbaar via secretariaat@verburchtennis.nl en kan op verzoek digitaal worden toegezonden.

Agenda
Opening

1.Ingekomen stukken/mededelingen
2.Notulen van de vorige ALV van 27/11/2021 (Bijlage 1)
3.Jaarverslag secretariaat en commissies 2021/2022 (Bijlage 2)
4.Financieel verslag seizoen 2021/2022 (Bijlage 3)
5.Verslag kascontrolecommissie
6.Begroting seizoen 2021 – 2022 (Bijlage 4)
7.Vaststellen contributie april 2023
8.Presentatie padel
9.Verkiezing bestuur (zie hieronder)
10.Benoemen kascontrolecommissie (zie hieronder)
11.Te voeren bestuursbeleid
12.Rondvraag
13.Sluiting

Verkiezing Bestuur

1.Conform het aftreedschema is Marco Barendse (Penningmeester) aftredend. Het bestuur draagt Nik van der Wel aan als Penningmeester en Marco Barendse als adviserend bestuurslid. 2.Conform het aftreedschema is de voorzitter Sponsorcommissie aftredend. Het bestuur draagt Rene van Knaap aan om te worden herkozen.
3.Simone Berendse is in 2021 gestart als voorzitter van de jeugdcommissie en helaas ook gestopt. De functie voorzitter jeugdcommissie is daarom vacant.
4.Ria Zwaart is het afgelopen jaar gestopt als voorzitter van de barcommissie. De functie voorzitter barcommissie is vacant.

Aftreedschema, X = aftredend      
FunctieNov '20Nov '21Nov '22Nov '23Nov '24Nov '25
Voorzitter    X      X  
Secretaris     X      X 
Penningmeester      X      X
BC    X      X  
JC     X      X 
SC      X      X
TC    X      X  


Ieder lid kan zich (tegen)kandidaat stellen voor de functies van penningmeester, voorzitter sponsorcommissie, voorzitter barcommissie en voorzitter jeugdcommissie en dit uiterlijk 2 december 2022 schriftelijk kenbaar te maken bij het secretariaat, waarbij ten minste 10 stemgerechtigde leden met een handtekening de kandidaat dienen te steunen.


Kascontrolecommissie

De commissie bestaat dit jaar uit Jos Muijs en Stefan de Jager. Jos Muijs zal gelet op onze statutaire periode van maximaal twee jaar niet meer verkiesbaar zijn.

Jouw aanwezigheid bij deze ALV stellen wij zeer op prijs.

Het BestuurVooraankondiging Algemene ledenvergadering van 6 december 2022 en mogelijkheid tot het inbrengen van agendapunten

Op dinsdag 6 december 2022 is de jaarlijkse Algemene ledenvergadering, dit jaar zal dit plaatsvinden in het clubhuis van Verburch Tennis. Via de nieuwsbrief, Facebook, ons clubhuis en de website willen we iedereen uitnodigen voor deze vergadering. Zoals in de statuten van de vereniging omschreven staat, wordt voorafgaand aan de vergadering een agenda opgesteld, hierbij stellen we graag alle leden in de mogelijkheid om agendapunten aan te dragen. Ieder voorstel dient echter ingediend te worden door tenminste vijf leden. Wil je hiervan gebruik maken, dan vragen wij het voorstel in te dienen en te ondertekenen met de namen en handtekeningen van tenminste vijf leden, zodat het onderwerp op de agenda toegevoegd kan worden. Een voorstel kan je voor 18 november 2022. versturen naar: Secretariaat Tennisvereniging Verburch Poeldijk / per mail secretariaat@verburchtennis.nl.

Namens het gehele bestuur

Kyara Mostert 

 

   • Westlandse Banen Duijnisveld Michel Vis Tweewielers ACS Rumble IT
  • Gebr Nederpel Potplanten Jumbo Boere DRV Accountants & Adviseurs John Bruinen Loonbedrijf Ruitenburg Miko