Uitnodiging ALV maandag 26 november


OFFICIËLE UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP
MAANDAG 26 NOVEMBER 2018

Beste sportvrienden,

Het bestuur van Tennisvereniging Verburch nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op maandag 26 november 2018.
Aanvang: 20.00 uur.

(In de vergadering kunnen we als vereniging alleen rechtsgeldige besluiten nemen indien ten minste 1/10 van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien dit aantal leden niet aanwezig is zullen we de vergadering sluiten en na 5 minuten een nieuwe vergadering openen, waarin we met de aanwezige leden wel rechtsgeldige besluiten kunnen nemen.)

De notulen van de vorige vergadering, de financiële gegevens en het secretarieel jaarverslag zijn vanaf 21 november 2018 in het clubhuis verkrijgbaar en kunnen op verzoek schriftelijk of digitaal worden toegezonden. Uiteraard zijn deze stukken op de jaarvergadering beschikbaar.

Agenda
Opening
1.  Ingekomen stukken/mededelingen
2.  Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 27/11/2017 (Bijlage 1)
3.  Secretarieel jaarverslag inclusief bijdragen commissies (Bijlage 2)
4.  Financieel verslag seizoen 2017/2018 (Bijlage 3)
5.  Verslag kascontrolecommissie
6.  Begroting (Bijlage 4)
7.  Vaststellen contributie april 2019
8.  Verkiezing bestuur (zie hieronder)
9.  Benoemen kascontrolecommissie (zie hieronder)
10.  Te voeren bestuursbeleid
11.  Rondvraag
12.  Sluiting

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld! Er zijn dit jaar geen agendapunten aangedragen door de leden. Uw verhindering of opmerkingen voor het bestuur kunt u melden bij het secretariaat. Dit kan per mail secretariaat@verburchtennis.nl.

Verkiezing Bestuur
Conform het aftreedschema is secretariaat aftredend en nog vacant en is Antoine Zuiderwijk (jeugdcommissie) aftredend. Het bestuur draagt Antoine Zuijderwijk voor om te worden herkozen.

Ieder lid kan zich (tegen)kandidaat stellen voor de functies van secretaris en bestuurslid jeugdcommissie door dit tot uiterlijk 19 november 2018 schriftelijk kenbaar te maken bij het secretariaat, waarbij ten minste 10 stemgerechtigde leden met een handtekening de kandidaat dienen te steunen.

Kascontrolecommissie
De commissie bestaat dit jaar uit René van der Knaap en Theo Zwinkels. Rene van der Knaap is twee jaar lid geweest van deze commissie en zal gelet op onze statutaire periode van maximaal twee jaar niet meer verkiesbaar zijn.

Het Bestuur
  • DRV Accountants & Adviseurs WL Media Duijnisveld Jumbo Boere ACS Ruitenburg
  • Michel Vis Tweewielers Miko Connecting Lilies DB Telecom Makro John Bruinen Loonbedrijf