Verslag ALV maandag 30 november

Verslag Algemene Ledenvergadering 30 november 2020

Deze eerste on-line Algemene Ledenvergadering (ALV) in de geschiedenis van onze tennisvereniging is goed verlopen en leuk dat we ook weer nieuwe gezichten zagen die de vergadering bijwoonden. Wij danken Berg Hortimotive uit De Lier voor de accommodatie om dit mogelijk te maken en ook Marjan van Kester en Monique van der Knaap voor de logistieke ondersteuning. En wie weet voor herhaling vatbaar in de toekomst!

Er zijn te weinig stemgerechtigde leden aanwezig, dus wordt de vergadering gesloten en heropend. 

Alle officiële stukken (financieel en secretarieel) worden goedgekeurd.

De kascontrolecommissie, bestaande uit Ineke van der Arend en Jan van der Maarel, adviseert de vergadering om decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid. De decharge wordt verleent. Ineke van der Arend wordt bedankt en Jos Muis zal volgend jaar samen met Jan van der Maarel de kascontrole verzorgen.

De contributie blijft ongewijzigd. 

Na een eerste stijging vorig jaar zijn het aantal leden ook dit jaar behoorlijk gestegen met maar liefst 34 leden. Uiteraard is dit het positieve verschil tussen leden die zijn afgevallen en nieuw zijn bijgekomen, er zijn dus meer nieuwe leden lid geworden dan deze 34. Hierbij zien we ook veel jongeren onze kant op komen. Dit is het resultaat van diverse acties in het verleden en ook zeker het Corona-effect, waarbij tennissen als niet contactsport veelal door kon gaan.

Veel vrijwilligers hebben het afgelopen jaar weer hun steentje bijgedragen om er een mooie, succesvolle en gezellige vereniging van het maken. Zeker in dit Corona-jaar vergden dit van een aantal vrijwilligers uiterste inspanningen om steeds weer creatieve oplossingen te vinden voor de ontstane situatie. Zonder deze vrijwilligers geen Verburch Tennis! 

Tijdens de vergadering heeft Ab Cabral aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen als voorzitter voor een nieuwe periode. We zullen dus de komende periode op zoek gaan naar een nieuwe voorzitter en bedanken Ab enorm voor zijn in zet in de afgelopen jaren.

We zijn ook nog op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de sponsorcommissie.

Monique Schoonenboom (technische commissie) en Ria Zwaart (barcommissie) waren wel herkiesbaar en gaan een nieuwe periode van 3 jaar in.

Voor het secretariaat hebben we Kyara Mostert bereid gevonden om het komende half jaar in proefsetting mee te lopen.

Op dit moment bestaat het bestuur uit Vacature (voorzitter), Marco Barendse (penningmeester), Kyara Mostert (in proefsetting secretariaat), Monique Schoonenboom (technische commissie), Antoine Zuijderwijk (jeugdcommissie), Ria Zwaart (barcommissie) en Vacature (sponsorcommissie)

Na een presentatie rondom de plannen voor de re-styling van ons clubhuis vanuit bestuur en ook vanuit de interieurcommissie is er vervolgens gestemd. Een groter meerderheid heeft gestemd voor akkoord voor de re-styling. We gaan kijken of we deze plannen begin 2021 tot uitvoer kunnen brengen.

Voor het bestuursbeleid geven de diverse commissies aan wat hun plannen voor het nieuwe jaar zijn. Vanuit de technische commissie wordt aangegeven dat het Verburch Onings Open Wintertoernooi te vroeg zal komen in 2021, maar dat er hoop is om het Jumbo Boere Tennis Event in juni (en anders in september) te kunnen organiseren. Aanmelden voor de KNLTB voorjaarscompetitie is op dit moment ook weer mogelijk. De barcommissie hoopt volgend jaar op een beduidend beter jaar dan in 2020, maar verwacht nog een moeizame start van 2021 te hebben. Ook zij kijken uit naar de re-styling van het nieuwe clubhuis waarbij ook een herinrichting van de logistiek achter de bar op het programma staat. Vanuit de sponsorcommissie kwam een verslag in ‘rijm’ de week voor Sinterklaas en sprak vooral de hoop uit de huidige lijn binnen de sponsorcommissie voort te kunnen zetten. Dit met een enthousiast team en een mooie lijst aan sponsors, clubmembers met ook vanuit het lastige Corona-jaar nieuwe sponsors. En fijn dat we kunnen blijven tennissen op het Onings Tennispark. Dus… ze gaan er volgend jaar weer vol tegenaan, zodat alle toernooien, bankjes en doeken vol mogen komen te staan. De jeugdcommissie hoopt in 2021 weer wat meer toernooien te kunnen organiseren en een nieuw opgezette laddercompetitie verder te kunnen uitbouwen. Ook worden er nieuwe stappen gezet rondom het jeugdbeleidsplan. Zo zal er een ballenkanon voor de kinderen worden aangeschaft te gebruiken tijdens de trainingen. 

Vanuit de rondvraag wordt gesproken over zaken als toiletten zijn te vinden in de sporthal zolang ons clubhuis gesloten is en het afscheid van Ab Cabral als voorzitter. 

Op de foto de interieurcommissie van links naar recht Esther de Bruijn, Els Barendse, Jolanda Schot en Mark Stijger.

Officiële uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (ALV)
op maandag 30 november 2020

Beste sportvrienden, 

Het bestuur van Tennisvereniging Verburch nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op maandag 30 november 2020 en online zal worden georganiseerd. Aanvang: 20.00 uur.

In de vergadering kunnen we als vereniging alleen rechtsgeldige besluiten nemen indien ten minste 1/10 van het aantal stemgerechtigde leden deelneemt aan de ALV. Indien dit aantal leden niet deelneemt zullen we de vergadering sluiten en daarna een nieuwe vergadering openen, waarin we met de deelnemende leden wel rechtsgeldige besluiten kunnen nemen.

De notulen van de vorige vergadering, de financiële gegevens en het secretarieel jaarverslag zijn vanaf 23 november 2020 verkrijgbaar bij het secretariaat en kunnen digitaal worden toegezonden via secretariaat@verburchtennis.nl

Agenda
Opening

1.  Ingekomen stukken/mededelingen
2.  Notulen van de vorige ALV van  25/11/2019 (bijlage 1)
3.  Jaarverslag secretariaat en commissies 2019/2020 (bijlage 2)
4.  Financieel verslag seizoen 2019/2020 (bijlage 3)
5.  Verslag kascontrolecommissie
6.   Begroting seizoen 2020 – 2021 (bijlage 4)
7.  Vaststellen contributie april 2021
8.  Re-styling Clubhuis
9.  Verkiezing bestuur (zie hieronder)
10. Benoemen kascontrolecommissie (zie hieronder)
11. Te voeren bestuursbeleid
12. Rondvraag
13. Sluiting

Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld! Uw verhindering kunt u melden bij het secretariaat. Dit kan per mail naar secretariaat@verburchtennis.nl. 

Opmerkingen of voorstellen kunt u ook melden bij het secretariaat. Wij zien deze graag voor 22 november 2020.

Verkiezing Bestuur
Conform het aftreedschema zijn Ab Cabral (voorzitter), Ria Zwaart (barcommissie) en Monique Schoonenboom (technische commissie) aftredend. Het bestuur draagt Ab Cabral, Ria Zwaart en Monique Schoonenboom voor om te worden herkozen. 

Voor de functie van secretaris hebben we Kyara Mostert bereid gevonden om het komende half jaar in proefsetting mee te lopen.

De functie van bestuurslid sponsorcommissie is op dit moment vacant.

Het rooster van aftreden 2018 – 2023 luidt als volgt:

Aftreedschema, X=aftredend

Functie Nov 2018Nov 2019Nov 2020Nov 2021Nov 2022Nov 2023
Voorzitter   X   X
Secretaris X   X  
Penningmeester  X   X 
BC   X   X
JC X   X  
SC  X   X 
TC   X   X


Ieder lid kan zich (tegen)kandidaat stellen voor de functies van voorzitter, secretariaat, bestuurslid barcommissie, bestuurslid technische commissie en bestuurslid sponsorcommissie en dit uiterlijk 22 november 2020 schriftelijk kenbaar te maken bij het secretariaat, waarbij ten minste 10 stemgerechtigde leden met een handtekening de kandidaat dienen te steunen.


Kascontrolecommissie
De commissie bestaat dit jaar uit Ineke van der Arend en Jan van der Maarel. Ineke van der Arend is twee jaar lid geweest van deze commissie en zal gelet op onze statutaire periode van maximaal twee jaar niet meer verkiesbaar zijn en er zal tijdens de ALV een nieuwe kandidaat moeten worden gekozen.


Het BestuurUitnodiging tot het inbrengen van agendapunten voor de Algemene Ledenvergadering van 30 november 2020

Dit was nog mogelijk tot 8 november 2020

De oproep van het bestuur voor de Algemene Ledenvergadering is jaarlijks te vinden via de nieuwsbrieven, Facebook, ons clubhuis en via de website.. Deze oproep dient conform de statuten een agenda te bevatten, waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden gesteld. De statuten bieden de mogelijkheid aan leden om voorstellen hiertoe in te dienen. Ieder voorstel dient echter ingediend te worden door tenminste vijf leden. Wil je hiervan gebruik maken, dan vragen wij om het voorstel schriftelijk in te dienen en te ondertekenen met de namen en handtekeningen van tenminste vijf leden, zodat het bestuur het onderwerp op de agenda kan plaatsen. Voorstellen kunnen ingediend worden voor 8 november 2020 en uitsluitend sturen aan: Secretariaat Tennisvereniging Verburch Postbus 48, 2685 ZG Poeldijk, of per mail secretariaat@verburchtennis.nl.

Dit bericht over het inbrengen van agendapunten is op 6 oktober geplaatst in de nieuwsbrief en ook op onze website.
  • Michel Vis Tweewielers John Bruinen Loonbedrijf Westlandse Banen DB Telecom DRV Accountants & Adviseurs Jumbo Boere
  • Rumble IT Makro ACS Ruitenburg Duijnisveld Miko
  • Connecting Lilies